Exclusive Business consultant

QUiNT Corporation Co.,Ltd

QBO

ธุรกิจเครือข่ายเป็นหนึ่งโมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาลได้ แต่หลายๆคนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการสร้างธุรกิจเครือข่าย ดังนั้นในการให้ความรู้ความเข้าใจถึงแก่นของโมเดลธุรกิจเครือข่าย รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าและการรับรายได้จากการขยายตลาด โดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการแนะนำโมเดลธุรกิจยุคใหม่ย่อมมีประสิทธิภาพสูงสุด

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธ์ในการเข้าร่วมสัมนากับทางบริษัทฯ ขอบคุณค่ะ

ชื่อของผู้สมัคร:*
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้สมัคร:*
E-mail:*
ชื่อและนามสกุลผู้แนะนำท่านเข้าสัมนา:*
ช่วงเวลาท่านสะดวกเข้ารับการสัมนา (โปรดระบุ):*
ข้อความที่ท่านต้องการแจ้งให้กับทางฝ่ายฝึกอบรมทราบ (ถ้ามี):

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ เข้าร่วมการสัมนาของบริษัทฯ และขอติดต่อกลับท่านเพื่อยืนยันวันและเวลาในการเข้าร่วมสัมนา อีกครั้งหนึ่ง  ขอบคุณค่ะ