Exclusive Business consultant

QUiNT Corporation Co.,Ltd

กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ส่วนบุคคคลของท่าน กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้องสมบูรณ์ ขอบคุณค่ะ


1. โปรดระบุเลขที่สัญญาที่ต้องการแก้ไข

สัญญาหมายเลข:*

2. รายละเอียดที่ต้องการให้แก้ไข

จากเดิม(ในสัญญา):
แก้ไขเป็น:

3. การลงชื่อร้องขอให้มีการแก้ไขข้อมูล

Upload a File บัตรประชาชนเจ้าของสัญญา:
Upload a File บัตรประชาชนผู้ร้องขอ:
ลงชื่อผู้ร้องขอ:
E-mail (ผู้ร้องขอ):
เบอร์โทร:
-

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา คำร้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน 

สาเหตุในการขอเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก:
ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของทางบริษัทฯ:*