Exclusive Business consultant

QUiNT Corporation Co.,Ltd

Member Contract

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและบริหารงานธุรกิจเครือข่าย             

สัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่………………………………….ณ บ้านเลขที่ 24 , 26 , 28 ซอยพหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน          เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยระหว่าง บริษัท ควินท์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด   ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดตั้งขึ้นตาม     กฎหมายไทยโดยมี นายจักรพงศ์ ธรรมวิเศษศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า ผู้รับจ้างกับ นาย/นาง/นางสาว………………………………………..............……….ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง

คำนิยามในสัญญานี้

ที่ปรึกษาและบริหารงานธุรกิจเครือข่าย  หมายถึง ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างให้บริหารงานธุรกิจเครือข่าย

ผู้ประกอบธุรกิจเครือข่าย หมายถึง  บุคคลหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ..2545 ที่ผู้รับจ้างได้สรรหาให้กับผู้ว่าจ้างในการบริหารงานธุรกิจเครือข่ายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

ค่าจ้าง  หมายถึง เงินที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในการทำงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาและบริหารงานธุรกิจเครือข่าย

ค่าผลประโยชน์ตอบแทน  หมายถึง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างตกลงให้เป็นผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อผู้รับจ้างสามารถบริหารงานธุรกิจเครือข่ายตามแผนงานในตารางที่แนบท้ายสัญญาฉบับนี้

แผนบริหารธุรกิจ หมายถึง แผนการบริหารธุรกิจที่ผู้รับจ้างประเมินผลตอบแทนไว้ในการบริหารธุรกิจเครือข่ายซึ่งแผนบริหารธุรกิจดังกล่าวเป็นการประเมินผลตอบแทนจากยอดการสั่งซื้อสินค้าและการแนะนำสมาชิกตลอดการทำโปรโมชั่นต่างๆของผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายที่ผู้ว่าจ้างได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงานธุรกิจเครือข่าย มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและรับเป็นที่ปรึกษารวมทั้งรับบริหารงานเพื่อพัฒนาธุรกิจเครือข่ายแทนผู้ว่าจ้าง โดยอาศัยความรู้ความชำนาญของผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้างได้ทำข้อตกลงว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษาและบริหารงานธุรกิจเครือข่ายแทนผู้ว่าจ้างโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขตลอดจนความเข้าใจในสัญญาว่าจ้างดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเพื่อเป็นที่ปรึกษาและบริหารงานธุรกิจเครือข่ายแทนผู้ว่าจ้าง โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่…....….เดือน…........…พ.ศ…............จนถึงระยะเวลาการให้บริการสิ้นสุดลงภายใน. เดือน นับแต่วันที่ว่าจ้างหรือจนกว่าผู้ว่าจ้างได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นประโยชน์โดยรวมจำนวน ........ บาท ให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงทันที

ข้อ 2. ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างที่ปรึกษาและบริหารงานธุรกิจเครือข่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวน .........บาท (..................)

ข้อ 3. ผู้รับจ้างมีหน้าที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเครือข่ายที่ผู้ว่าจ้างเข้าเป็นสมาชิกตลอดระยะเวลาสัญญาแก่ผู้ว่าจ้าง

ข้อ 4. การบริหารงานธุรกิจเครือข่ายผู้รับจ้างเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาและบริหารงานธุรกิจเครือข่ายแทนผู้ว่าจ้างเท่านั้น ผู้รับจ้างไม่ได้เป็นสมาชิกหรือตัวแทนในธุรกิจเครือข่ายใดๆอันจะมีความสัมพันธ์ในทางกฎหมาย การเข้าเป็นสมาชิกของผู้ว่าจ้างในธุรกิจเครือข่ายใดๆเป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างเลือกให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อประโยชน์ในการบริการงานธุรกิจเครือข่ายที่ผู้รับจ้างเห็นว่าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้างเท่านั้น

ข้อ 5. ในการเลือกหาธุรกิจเครือข่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะเลือกหาผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายที่ผู้รับจ้างเห็นว่าผลิตภัณฑ์สินค้ารวมทั้งการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้างซึ่งถือว่าการเลือกหาผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายนั้นเป็นดุลยพินิจของผู้รับจ้างที่จะเลือกให้แก่ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวของผู้รับจ้าง

ข้อ 6. ผู้ว่าจ้างทราบและเข้าใจว่า แผนบริหารธุรกิจที่แนบท้ายตามสัญญานี้ เป็นเพียงการประเมินมูลค่าทางธุรกิจเครือข่ายที่ผู้รับจ้างเลือกหาให้แก่ผู้ว่าจ้างที่เข้าเป็นสมาชิกธุรกิจเครือข่ายนั้นๆ และเป็นเพียงกรอบกำหนดแนวทางในการทำงานของผู้รับจ้างเท่านั้น  โดยรายได้และประโยชน์ตอบแทนต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับสินค้าและการบริหารธุรกิจเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ ในธุรกิจเครือข่ายนั้นๆ  ซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนบริหารธุรกิจเครือข่ายเป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างไม่สามารถควบคุมผลกำไรได้แม้จะใช้ความรู้ความชำนาญของผู้รับจ้าง

ข้อ 7. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของผลกำไรอันเกิดจากการบริหารธุรกิจเครือข่ายของผู้รับจ้างตามแผนบริหารธุรกิจเครือข่ายที่แนบท้ายสัญญานี้ (ก่อนหักภาษีเงินได้ของผู้ว่าจ้าง) ให้แก่ ผู้รับจ้างเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานโดยอาศัยความรู้ความสามารถของผู้รับจ้างในการบริการงานธุรกิจเครือข่ายตามผลกำไรที่ได้รับ

การเลิกสัญญา

ข้อ 8. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนบริหารธุรกิจที่แนบท้ายสัญญานี้ โดยมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างคืนจากผู้รับจ้างเต็มจำนวน ยกเว้นกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับรายได้เท่ากับหรือมากกว่าค่าจ้างไปแล้ว ถือว่าสิ้นสุดสัญญาค่าจ้างบริหารทันที

ข้อ 9. ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

9.1 ผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้รับจ้าง ตามแผนงานในตารางแนบท้ายสัญญานี้

9.2 ผู้ว่าจ้างนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการประกอบธุรกิจเครือข่าย ไปวางจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าที่กำหนด อันเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจเครือข่าย

9.3 ผู้ว่าจ้างเข้าดำเนินธุรกิจเครือข่ายด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ซึ่งมิใช่เป็นการดำเนินงานโดยผู้รับจ้างตามสัญญานี้

9.4 ผู้ว่าจ้างได้ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายที่ผู้ว่าจ้างได้เข้าเป็นสมาชิกหรือฝ่าฝืนข้อแนะนำใดๆ ของผู้รับจ้างอันเกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาอันเกิดจากการฝ่าฝืนข้อสัญญาข้างต้นแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิไม่คืนเงินค่าว่าจ้าง และผู้รับจ้างไม่จำต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายทั้งปวงอันเกิดจากการฝ่าฝืนข้อสัญญาของผู้ว่าจ้าง

             ข้อ 10. เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงหรือเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

10.1 จำหน่ายรหัสและลาออกจากสมาชิกภาพของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายที่ผู้ว่าจ้างเข้าเป็นสมาชิกตามที่ได้ระบุไว้ในแผนงานในตารางแนบท้ายสัญญานี้

10.2 เรียกค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายทั้งปวงอันเกิดจากการฝ่าฝืนข้อสัญญาของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 11. สัญญานี้ไม่อนุญาตให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

 

ข้อ 12. สัญญานี้ให้บังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                   แบบทบทวนเพื่อความเข้าใจ

           1.ลูกค้าผู้ว่าจ้างบริษัทควินท์ฯ (ผู้รับจ้าง) ในการทำสัญญา เข้าใจและทราบดีว่า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษาและบริหารงานธุรกิจเครือข่ายของผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเพียงผู้ช่วยทำการตลาดในด้านต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่ผู้ว่าจ้างเข้าเป็นสมาชิกเท่านั้น ซึ่งที่มารายได้ เช่น การซื้อขายสินค้า กำไรจากการขายปลีกสินค้า ตลอดจนการขยายธุรกิจให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งรายได้หรือแผนธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามแผนธุรกิจที่บริษัทเครือข่ายนั้นๆได้ยื่นจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

           2.ลูกค้าทราบและเข้าใจดีว่า บริษัทควินท์ฯ (ผู้รับจ้าง) ทำการตลาดให้กับลูกค้านั้น สิ่งที่ลูกค้าได้รับ คือ ด้านความรู้โดยสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาดของธุรกิจเครือข่ายนั้นๆ เช่น ข้อมูลด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ ข้อมูลแผนธุรกิจ ตลอดจนแนวทางในการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ช่องทางการขายสินค้า รวมถึงแนวคิดในการทำธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่บริษัทควินท์ฯ (ผู้รับจ้าง) จัดหามาให้ตามวันและเวลาที่กำหนดเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนด้านการขยายฐานธุรกิจให้กับบุคคลที่สนใจในธุรกิจเครือข่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้บริษัทควินท์ฯ (ผู้รับจ้าง) ถือว่าเป็นสิ่งที่บริษัทมอบให้กับลูกค้าในทางการจ้าง

          3.ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระนั้นแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ ค่าจ้างของบริษัทฯในการเป็นที่ปรึกษาในการทำการตลาดและบริหารงานธุรกิจเครือข่าย ส่วนที่สองคือ ค่าสมัครสมาชิกและซื้อแพ็คเกจสินค้าของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเครือข่ายนั้นๆ

         4. ลูกค้าทราบและเข้าใจดีสัญญาว่าจ้างดังกล่าว แผนการจ่ายผลตอบแทนเป็นเพียงการคาดการหรือประมาณการเกี่ยวกับรายได้ที่อาจเกิดขึ้นในการทำธุรกิจเครือข่ายและเป็นเพียงกรอบกำหนดแนวทางในการทำงาน โดยที่มาของรายได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างในการทำธุรกิจเครือข่าย เช่น สินค้าผลิตภัณฑ์ แผนการจ่ายผลตอบแทน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำธุรกิจอาจมีจำนวนมากหรือน้อย ไม่สามารถคาดการณ์หรือการันตีผลการตอบแทนได้

         5.ลูกค้าทราบและเข้าใจดีว่าหาก บริษัทไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดในสัญญาว่าจ้างได้ ลูกค้าสามารถขอคืนเงินเฉพาะค่าที่ปรึกษาจำนวน 12,800 บาท ได้ เว้นแต่ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการทำการตลาดของบริษัทเท่ากับหรือมากกว่าผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาไปแล้วไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างคืน และถือว่าสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างทันที

         6.ลูกค้าทราบและเข้าใจดีว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้รับนั้น เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจเครือข่ายนั้นๆ ที่ลูกค้าเข้าเป็นสมาชิกและได้ชำระเงินค่าซื้อสินค้าดังกล่าว

        7.ลูกค้าทราบและเข้าใจดีว่า สัญญามีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดตามสัญญา การต่อสัญญาหรือการทำสัญญาใหม่จะต้องทำเป็นสัญญาระหว่างลูกค้าและบริษัทอีกครั้งหนึ่งตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ (ผู้รับจ้าง) กำหนด

       8. ลูกค้าทราบและเข้าใจดีว่า นอกจากสัญญาและแบบทบทวนความเข้าใจรวมทั้งเอกสารใดๆที่ออกจากบริษัทแล้ว บรรดาคำกล่าวอ้างหรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยบุคคลภายนอก บริษัทไม่รับรองและไม่รับทราบความมีอยู่ของเอกสารหรือคำกล่าวอ้างดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้

     เอกสารฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา                        

                                                                                             ลงชื่อ